Nyheter

Justering av tidigare utsänd kallelse – ny avstämningsdag

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.00 på Stora Nygatan 33, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 onsdagen den 24 maj 2017. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail till ekonomi@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före måndagen den 22 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.
 11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av fyra alternativt fem ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 50 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Nygatan 33, i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2017
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN

Publicerat av:

Relation & Brand
info@relationbrand.com

Seminarium om nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter PuL. Förordningen blir gällande inom hela EU och påverkar alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Åtgärderna som krävs är många och det är hög tid att påbörja arbetet.

Men vilka är de stora förändringarna och hur kommer de att påverka dig som arbetar med digital kommunikation?

Vi på Relation & Brand välkomnar dig, i samarbete med TechLaw, till ett anpassat seminarium där vi går igenom de viktigaste punkterna inom Dataskyddsförordningen med fokus på digital kommunikation och mätning. Sebastian Arnoldt, från Techlaw, kommer att guida dig genom de viktigaste åtgärderna och visa på konkreta case.

Tid: 17 maj, kl. 8.30 – 9.30. Frukost serveras från kl. 8:00
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6
Kostnad: 500 sek exkl. moms

Anmäl dig här

Publicerat av:

Relation & Brand
info@relationbrand.com

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.00 på Stora Nygatan 33, Stockholm.

Läs hela kallelsen här »

Publicerat av:

Relation & Brand
info@relationbrand.com

Extrainsatt seminarium: Hos oss är du inte kund. Välkommen som stamgäst hos oss på Paradiset

Vi kör en favorit i repris på vårt seminarium från årets CRM Barometer. För dig som missade oss då, så får du nu en ny chans.

Välkommen till Paradiset City på Regeringsgatan 44 kl. 8:00 den 3 maj. Frukost serveras från 07.30 och kommer förstås från Paradisets egna sortiment.

Tillsammans med Paradisets VD, Johannes Cullberg, berättar vi om hur vi tillsammans har utvecklat och driver matmarknaden Paradisets stamgästprogram. Idag räcker det inte med bonus eller poäng för att skapa lojala kunder. Dagens konsumenter förväntar sig mer av de varumärken man handlar av. Ta del av hur och varför Paradisets stamgästprogram skapats samt handfasta tips på vad och hur du ska tänka för att skapa, utveckla och driva ett kundprogram.

Först till kvarn, begränsat antal platser!

Anmäl dig här

Publicerat av:

Relation & Brand
info@relationbrand.com

Frukostseminarium i samarbete med ShopJoy

Kom och låt dig inspireras av hur även den fysiska kanalen och kommunikation kan göras till en del av kundresan. Genom att kombinera fysisk och digital upplevelse skapas ökad insikt och kundlojalitet. ShopJoy möjliggör, genom iBeacon, platsbaserad kommunikation med kunders smarta telefoner. Under seminariet berättar vi tillsammans om vad som är viktigt att tänka på och visar hur detta fungerar, bl.a hos Fotografiska museet.

Vi kommer att dema ShopJoys plattform och du som kommer får möjlighet att själv testa! Vi hoppas att vi ska kunna ge dig nya idéer och inspiration. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder i vanlig ordning på frukost.

Tid: 27 april, kl. 8:30-9:30. Frukost serveras från kl. 8:00
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6

Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Publicerat av:

Relation & Brand
info@relationbrand.com